Bijbelstudie

Het Lam van God

Sinds twee maanden biedt Golden Joinery Counseling en Coaching Bijbelstudie aan een diverse groep bijzondere, prachtige vrouwen. In het begin was het even zoeken naar de juiste manier en om eerlijk te zijn is het technische gedeelte nog steeds een uitdaging. Omdat ik het zo belangrijk vind dat wij allen mogen ervaren wat onze identiteit is dankzij Jezus Christus was mijn insteek identiteit van de vrouwen zelf. Totdat Jezus mij afgelopen maandag op mijn vingers tikte en mij de volgende tekst gaf:

Wie zegt u dat Ik ben? (Mattheus 16:15[i]).

En toen snapte ik het opeens. We kunnen heel mooi bedenken wie wij zijn in Christus, maar als wij niet weten wie Jezus is zullen we nooit tot begrijpen wie wij zijn. In de Bijbelstudie die ik heb mogen geven hebben wij mogen kijken naar 1 kant van Jezus en wie Hij is en in de komende weken zullen wij Zijn identiteit verder onderzoeken. Want als wij begrijpen Wie Hij is en Wat Hij heeft gedaan zullen wij ware vrijheid in Hem kunnen ervaren. Ik bid je veel zegen toe tijdens het lezen van deze studie over Wie Jezus is.

In Mattheus 16 vers 13 – 15 lezen wij het volgende:

13Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? 14 Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.15 En Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?

Deze vraag stelt Jezus ook aan jou, wie is Hij voor jou persoonlijk? Tijdens de Bijbelstudie kwamen er zulke mooie diverse antwoorden. En tegelijkertijd kwamen we erachter dat we eigenlijk helemaal niet zo goed weten wie Jezus nou echt is. We lezen verder in Mattheus 16 16Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

De Zoon van de levende God, dat is nogal een statement om te maken. De mensen die heel erg dicht bij Jezus leefden herkenden Zijn identiteit als zijnde de Zoon van de levende God. God bevestigd dit ook een hoofdstuk verder. Mattheus 17 5 Terwijl hij (Petrus) nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!

Kan je je dit voorstellen, Jezus was met een aantal van zijn discipelen op een hoge berg en zij zagen dat Hij veranderde voor hun ogen in een hemelse gedaante. Zij zagen Mozes (de wet) en Elia (de profeten) bij hem staan. Dit alleen zal al een gebeurtenis zijn geweest waar zij met hun verstand niet bij konden, maar toen kwam die stem en die bevestigde wat Petrus al eerder had gezegd. Gods geliefde Zoon, in Wie Hij welbehagen heeft[ii].

Johannes de doper heeft een wel heel bijzondere naam voor Jezus, dat lezen we in Johannes 1 waar Johannes de mensen aan het dopen was. 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat een bijzondere benaming voor Jezus. Een dag later zegt hij ongeveer hetzelfde, dat lezen we een paar verzen verder. 36En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God.

Waarom noemt Johannes Jezus het Lam van God en niet de Zoon van God zoals de discipelen van Jezus deden. Daarvoor moeten we terug naar het oude testament. In het boek Exodus kan je lezen over de verdrukking van het volk Israël en hoe God Mozes roept om de Israëlieten te bevrijden uit de verdrukking. In hoofdstuk 12 lezen we het volgende vanaf vers 3, 3Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. 4Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichts bij zijn gezin woont, één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. 5 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. 6U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. 7En zij zullen het bloed nemen en het aan de beiden deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen.

Iets verderop in vers 13 staat het volgende over het bloed van het lam: 13En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen.

De Israëlieten moesten dus een smetteloos lam nemen, zonder gebrek of ziekte. Die moesten zij slachten en het bloed van dat lam moesten zij op hun deurposten en bovendorpel strijken en dan zou de straf die God op de Egyptenaren legde aan hen voorbij gaan. De Israëlieten kregen de opdracht van God om dit moment te gedenken. Er werden voor de Israëlieten wetten met betrekking tot het offeren van dieren ingesteld, een offer als dankoffer, zondoffer of schuldoffer. Hier kan je over lezen in Leviticus. Telkens ging het om een smetteloos dier en vaak een lam.

Maar wat heeft dit nou met Jezus te maken en de benaming Lam van God die Johannes de doper aan Hem gaf. Ook daarvoor kijken we naar het oude testament. In Jesaja 53[iii] lezen we het volgende

Als een lam naar de slachtbank geleid

1Maar ach, wie gelooft wat wij vertellen? Wie zal luisteren? Aan wie heeft God zijn macht geopenbaard? 2In Gods ogen was Hij een groene scheut die groeide aan een wortel in droge en onvruchtbare grond. Maar in onze ogen had Hij niets aantrekkelijks. Niets dat maakte dat wij Hem graag wilden aanvaarden.

3Wij verafschuwden en verachtten Hem, een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Wij keerden Hem de rug toe en keken de andere kant op als Hij langs kwam. Hij werd veracht en dat deed ons niets. 4Maar het was ons leed dat Hij droeg, ons lijden drukte Hem neer. Wij dachten dat Hij door God geslagen en vernederd was. 5Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben, Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen! 6Wij zijn het die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem! 7Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open, zoals een lam stil is terwijl het geschoren wordt. 8Door een onrechtvaardig vonnis werd Hij weggenomen en geen van zijn tijdgenoten had er oog voor dat Hij werd weggerukt uit het leven. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen dat het hun zonden waren waarvoor Hij stierf? Dat Hij hun straf op Zich nam?

9Men had Hem als misdadiger willen begraven, maar Hij werd gelegd in het graf van een rijke, omdat Hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd en in Hem geen onrecht werd gevonden. 10Maar het was de bedoeling van de Here dat Hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer Hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal Hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij zal lang leven en Gods voornemen zal bij Hem in goede handen zijn. 11En als Hij ziet wat er allemaal is bereikt door zijn lijden, zal Hij voldoening smaken. Door wat Hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen bevrijden van schuld en rechtvaardig maken in de ogen van God, want Hij zal al hun zonden dragen. 12Daarom zal Ik Hem de eerbewijzen geven van iemand die machtig is en hoog in aanzien staat, want Hij heeft Zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een misdadiger, maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders.

Lees het bovenstaande nog eens heel rustig en goed. Alle schuld en zonde werden door God op Hem gelegd. Hij stierf voor de zonden van de mens. Hij nam de straf op zich. Hij heeft Zijn leven geofferd voor de zonde van de mens en heeft de mens bevrijd van schuld en rechtvaardig gemaakt in de ogen van God. Hij droeg de zonden van velen en pleitte bij God voor ons?

De profeet Jesaja leefde zo’n 750 – 700 jaar voor Jezus en profeteerde o.a. bovenstaande tekst over de Messias die nog komen moest. Het Lam van God dat de zonde van de wereld weg neemt. Toen Johannes de doper dit zei over Jezus had Hij de straf nog niet gedragen. Toch werd door God bevestigd dat het stuk van Jesaja 53 over Jezus gaat. In Handelingen 8, dit boek is geschreven na de dood en opstanding van Jezus, lezen we het volgende:

26En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27En hij stond op en vertrok; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kanadakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. 29En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. 30En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? 31Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. 32En het Schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. 33 In Zijn vernedering is het oordeel weggenomen en wie zal Zijn afkomst vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 34En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders?

35En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus.

Jezus heeft onze zonden gedragen. Hij is vrijwillig geslagen en aan het kruis genageld, waar alle schuld, schaamte en veroordeling op Hem is gekomen. Zodat wij in vrijheid kunnen leven en rechtvaardig zijn voor God. Hij is als een smetteloos lam geslacht en Zijn bloed bedenkt onze overtredingen.

Jesaja 1 18Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; als waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.

Wat een prachtige bemoediging, hij heeft onze zonden bedenkt met het bloed van Jezus, waardoor wij rechtvaardig zijn. In het boek openbaringen lezen wij heel vaak over Jezus als het Lam van God, dat geslacht is voor onze overtredingen. Een aantal van deze krachtige verzen wil ik hieronder aanhalen.

Openbaring 5 6En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. 7En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat. 8En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. 9En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.

Openbaring 7 17Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Openbaring 14 1En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven.

Openbaring 17 14Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der Heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

Openbaring 21 22Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel en het Lam. 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

27Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

Openbaring 22 1En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2In het midden aan haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolken. 3En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, 4en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.

Jezus het Lam van God werd zo genoemd door Johannes de doper, voordat Hij gedoopt was. Jezus het Lam van God dat is gedood voor onze overtredingen. Jezus het Lam van God die door Zijn eenmalige offer voor eens en altijd heeft afgerekend met schuld, schaamte en veroordeling. Jezus het Lam van God die met God zelf op de troon zit. Jezus het Lam van God dat een licht is in deze wereld.


[i] De Bijbelteksten komen uit de HSV, tenzij anders aangegeven

[ii] In een latere studie zal ik dieper ingaan op de identiteit van Jezus als Zoon van God

[iii] Jesaja 53 uit Het Boek

Recommended Articles