Golden Joinery Counseling en Coaching

Wij vinden het belangrijk om jouw privacy te waarborgen.

In dit privacyreglement informeren wij je hoe wij binnen Golden Joinery Counseling en Coaching omgaan met persoons- en andere vertrouwelijke gegevens. Deels omdat de wet hierom vraagt, deels omdat het wenselijk is dat de kandidaten, die worden begeleid door Golden Joinery Counseling en Coaching, op de hoogte zijn van de informatie die over hen aanwezig is.

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en zijn verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens, zoals weergegeven in dit privacyreglement.

Contactgegevens:

Golden Joinery Counseling en Coaching

Heerjansweg 22

3073 PP Rotterdam

info@goldenjoinery.nl

Welkom

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Golden Joinery Counseling en Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ook kan het zijn dat wij je persoonsgegevens van derden krijgen in het kader van onze dienstverlening. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• NAW-gegevens;

• Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;

• Geslacht;

• Geboortedatum;

• BSN nummer;

• Voortgangs- en gespreksverslagen;

• Arbeidsdeskundig onderzoek;

• Functionele Mogelijkheden Lijst;

• Arbeidscontracten;

• Werkgeversgegevens;

• Inkomensgegevens;

• School- en arbeidsverleden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Doelen

Golden Joinery Counseling en Coaching verwerkt bepaalde persoonsgegevens, afhankelijk van het doel waarvoor wij deze hebben verzameld, voor de volgende doelen:

• uitvoeren van een goede en efficiënte dienstverlening in het algemeen;

en in het bijzonder:

o begeleiden bij het vinden en/of behouden van een betaalde baan;

o ondersteunen van re-integratie bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid;

o onderhouden van contact met kandidaten en met werkgevers en opdrachtgevers indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

o verrichten van administratieve handelingen en facturatie;

o informeren in het kader van wijzigingen van diensten;

o informeren in het kader van reclame en marketing;

o afhandelen van klachten;

o verbeteren van onze dienstverlening;

o informeren van derden, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Grondslagen

Wij verwerken de genoemde persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met jou, je werkgever, gemeente en/of UWV hebben afgesloten en om uitvoering te kunnen geven aan aanbestedingsregelingen, kwaliteitsstandaarden, dan wel om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij nemen je persoonsgegevens op in een geautomatiseerd systeem en in een persoonlijk digitaal dossier. N.B. Wij vermelden de opname van gegevens die voortkomen uit het aangaan van de overeenkomst of voortvloeien uit het doel ervan, met andere woorden waarvan jij logischerwijze kunt aannemen dat deze gegevens geregistreerd staan, niet apart. Wij stellen je extra in kennis van opname van gegevens buiten deze categorie.

Aan wie verstrekken wij gegevens?

Verstrekking aan derden In het kader van onze dienstverlening kan Golden Joinery Counseling en Coaching persoonsgegevens uitwisselen met derden. Golden Joinery Counseling en Coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt, die zij slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Golden Joinery Counseling en Coaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Golden Joinery Counseling en Coaching heeft een verwerkersovereenkomst met deze derden om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Golden Joinery Counseling en Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

Je persoonsgegevens kunnen buiten de EER (Europese Economische Ruimte) worden verwerkt. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Jouw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan partijen buiten de EER die “EU-U.S. Privacy Shield” gecertificeerd zijn. Dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacywetgeving.

Cookies of vergelijkbare technieken

Op de website van Golden Joinery Counseling en Coaching worden functionele en analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken deze cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat wij onze online dienstverlening kunnen optimaliseren. De functionele koekjes zorgen ervoor dat de Golden Joinery Counseling en Coaching website naar behoren werkt. Daarnaast verzamelen wij analytische cookies als je onze website gebruikt. Die informatie gebruiken we om onze website blijvend te verbeteren. Dat laatste doen wij anoniem. Dus er worden geen persoonlijke gegevens van je opgeslagen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Golden Joinery Counseling en Coaching verwerkt je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren die we in deze privacyverklaring noemen. Dat betekent dat we persoonsgegevens bewaren zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten echter langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten. Wij hebben het beleid qua (uiterlijke) bewaartermijnen per categorie persoonsgegevens bepaald en wij streven ernaar om dit beleid consequent uit te voeren. Mocht er sprake zijn van een wettelijke bewaarplicht die de door ons geformuleerde (uiterlijke) bewaartermijn overstijgt, dan gaat de wettelijke bewaarplicht voor.

• Persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van (één van) de re-integratie-, en job-coachingstrajecten, bewaren wij niet langer dan twee jaren nadat het betreffende traject is afgerond. • Persoonsgegevens die wij verzamelen van onze medewerkers in het kader van een arbeidsovereenkomst, bewaren wij in beginsel niet langer dan twee jaren nadat het dienstverband met de betreffende medewerker is beëindigd. Dit is anders als deze persoonsgegevens van fiscaal belang* zijn of indien er aan het einde van deze termijn sprake is van een lopend geschil/vordering/claim/nog lopende verjaringstermijnen van vorderingen voortvloeiende uit verbintenissen. De van belang zijnde gegevens zullen alsdan (langer) worden bewaard tot het moment van afwikkeling of verloop van geschil/vordering/claim/lopende verjaringstermijn.

• Persoonsgegevens op bijvoorbeeld facturen, loonstroken, een arbeidscontract en andere documenten uit onze administratie die van fiscaal belang zijn, bewaren wij ten minste zeven jaren vanaf het eerste boekjaar ná het einde van het boekjaar waarin de factuur is voldaan.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wet je persoonsgegevens verstrekken aan derden.

Wil je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Golden Joinery Counseling en Coaching BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@goldenjoinery.nl of per post naar: Golden Joinery Counseling en Coaching, Heerjansweg 22, 3073 PP Rotterdam.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Vergeet dan niet om op die kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer én Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Golden Joinery Counseling en Coaching wil je er tevens op wijzen dat je, als je er niet samen met ons uitkomt, de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact[1]met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Golden Joinery Counseling en Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@goldenjoinery.nl.

Wat te doen bij een klacht over de gegevensverwerking?

Laat het ons schriftelijk weten als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Golden Joinery Counseling en Coaching.

Opstelling privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld op 15-6-2021. Golden Joinery Counseling en Coaching kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.